Μελέτη Μπλέτσα

Μιχάλης Μπλέτσας

Research Scientist / Director of Computing MIT Media Lab

Σύντομη μελέτη για τον αριθμό και την χωρητικότητα των πολυπλεκτών ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής.

Κατά παραγγελία της Digea A.E.

Βοστώνη, Απρίλιος 2016

Περίληψη

Η σύντομη αυτή μελέτη καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτήματα σχετικά με την χωρητικότητα του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής (DTT) υπό το πρίσμα της μελλοντικής απόδοσης του 2ου ψηφιακού μερίσματος:

 1. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός πολυπλεκτών εθνικής εμβέλειας και ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες για την μεγιστοποίηση τους.
 2. Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής και απλής ευκρίνειας που μπορεί να μεταφέρει ένας πολυπλέκτης σήμερα καθώς και με τις επερχόμενες τεχνολογίες εκπομπής DVB­T2 και συμπίεσης HEVC.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και την διεθνή πρακτική, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο νέος χάρτης συχνοτήτων θα πρέπει να προβλέπει ένα ελάχιστο αριθμό 6 πολυπλεκτών (διαύλων) ανά μονοσυχνικό δίκτυο (SFN) . Αυτοί κατανέμονται σε 5 πολυπλέκτες εθνικής εμβέλειας και 1 ή 2 περιφερειακής για την πλειοψηφία των μονοσυχνικών δικτύων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να κινηθούν οι προβλεπόμενες από την ITU διαδικασίες καταχώρησης διαύλων σε συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες.

Σήμερα ένας πολυπλέκτης DVB­T που εκπέμπει σύμφωνα με τον ισχύοντα χάρτη συχνοτήτων υποστηρίζει 4 με 5 προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HD) ή 10 με 12 απλής (SD). Μετά την μετάβαση στο πρότυπο εκπομπής DVB­T2 και υποθέτοντας παρόμοια ραδιοκάλυψη, θα υποστηρίζονται 6 με 7 προγράμματα HD ή 16 με 18 SD. Τέλος, η μετάβαση στην κωδικοποίηση/συμπίεση HEVC θα επιτρέψει την μετάδοση 10 προγραμμάτων HD ανά πολυπλέκτη.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών, έγιναν συντηρητικές παραδοχές που δεν παρεκκλίνουν από τα σημερινά δεδομένα και πρακτικές και σε καμιά περίπτωση δεν εξαντλούν τις τεχνολογικές δυνατότητες χωρητικότητας του δικτύου DTT.

 1. Λόγω της μελλοντικής υποχρέωσης της εκποίησης της ζώνης των 700 MHz, ο υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΦΕΚ 2704/Β/5­10­2012) θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ποιος προβλέπεται να είναι ο μέγιστος αριθμός διαύλων (πολυπλεκτών) εθνικής εμβέλειας που θα προκύψει και ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες και οι διαδικασίες για να μεγιστοποιηθεί;

Με δεδομένη την απόδοση του 2ου ψηφιακού μερίσματος (694­790MHz, ή ζώνη των 700MΗz για συντομία) μέχρι τον Ιούνιο του 2020, θα χρειαστεί να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος χάρτης συχνοτήτων [1] βάσει του οποίου λειτουργεί η υπάρχουσα υποδομή ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής (DTT) στην Ελλάδα.

Εκτός από το 2o ψηφιακό μέρισμα, στην επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων συνηγορούν:

 • η πρόθεση του ΥΥπΜΔ για αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης της ψηφιακής εκπομπής τηλεόρασης στο 98%
 • η συσσωρευμένη εμπειρία της λειτουργίας του δικτύου εκπομπής από τους παρόχους δικτύου (Digea, ΕΡΤ) και η επιθυμητή βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
 • η επερχόμενη μετάβαση στη πρότυπο ψηφιακής εκπομπής DVB­T2
 • η στενότερη διακρατική συνεργασία για την βέλτιστη κατανομή διαύλων στις παραμεθόριες περιοχές με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης
 • η μεγιστοποίηση του αριθμού των διαθέσιμων διαύλων για ψηφιακή εκπομπή.

Προφανώς και η απόδοση της ζώνης των 700MHz στις κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δημιουργεί μεγαλύτερες προκλήσεις από αυτές της απόδοσης του 1ου ψηφιακού μερίσματος (ζώνη των 800MHz) γιατί και η αναλογία των απωλεσθέντων διαύλων είναι μεγαλύτερη αλλά και πλέον υφίσταται δίκτυο εκπομπής σε πλήρη λειτουργία.

Ο υφιστάμενος χάρτης συχνοτήτων [2], έχει ως βάση την διαυλοποίηση της συνθήκης GE06. Είναι προφανές ότι για την απόδοση του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος, η διαυλοποίηση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τις διαδικασίες της συνθήκης και της ITU. Επίσης, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία από την λειτουργία του δικτύου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού κάποιων από τα μονοσυχνικά δίκτυα (SFN) και το ενδεχόμενο αυτά να παρεκκλίνουν της σημερινής ισοδυναμίας μεταξύ περιοχής κατανομής (allotment) και μονοσυχνικού δικτύου (SFN).

Αν εξετάσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία, βλέπουμε ότι και μετά την απόδοση του 2ου μερίσματος, ο σχεδιασμός των χωρών στις οποίες η επίγεια ψηφιακή εκπομπή αποτελεί κυρίαρχο τρόπο μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό 6 πολυπλεκτών εθνικής κάλυψης (βλέπε UK, Ισπανία, Γαλλία, σύσταση EBU [3]).

Θεωρητικά, δεδομένου ότι παραμένουν 28 δίαυλοι (21­48) των 8MHz για χρήση DTT, σε ένα σύστημα SFN με τριπλή γειτνίαση, όπως στις παραμεθόριες περιοχές, μπορεί να τεθεί ένα πάνω όριο 9 διαύλων ανά SFN για τις διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες σε τριεθνή βάση. Για τις διμερείς διαπραγματεύσεις είναι σαφές ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία.

Όσον αφορά τα SFN στο εσωτερικό της χώρας, το κλασσικό εξαγωνικό μοντέλο κυψελοποίησης της κινητής τηλεφωνίας δείχνει προς ένα πάνω όριο 7 διαύλων ανά SFN (μεσοσταθμικά).

Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί η σύσταση της Οfcom [4] στο Ηνωμένο Βασίλειο για 6 εθνικής εμβέλειας πολυπλέκτες μετά την απόδοση του 2ου μερίσματος.

Στην περίπτωση της Ελλάδας θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο μεγάλος αριθμός περιφερειακών σταθμών (άρα η ανάγκη για πολυπλέκτες τοπικού περιεχομένου).

Επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με πολλές παραμέτρους, είναι απαραίτητο αυτές να ιεραρχηθούν. Δεδομένου ότι το φάσμα είναι ένας περιορισμένος και ακριβός πόρος, πρώτο κριτήριο στην επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων, θα πρέπει να είναι η βέλτιστη εκμετάλλευση του και επομένως η πρόβλεψη για όσο περισσότερους πολυπλέκτες “χωρούν” σε κάθε SFN.

Με βάση τον ισχύοντα χάρτη, ένας στόχος για ένα ελάχιστο αριθμό 6 πολυπλεκτών ανά SFN είναι επιβεβλημένος και επιτεύξιμος. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η υπάρχουσα κατανομή των περιφερειακών σταθμών σε ζώνες για την βέλτιστη κατανομή των πολυπλεκτών μεταξύ εθνικής εμβέλειας και τοπικών. Μια κατανομή 5 + 1 ή 5 + 2 για περιφερειακές ζώνες με μεγάλο αριθμό τοπικών προγραμμάτων, αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης.

Σημαντικό ρόλο στην επικαιροποίηση του χάρτη, θα πρέπει να παίξει η μετάβαση στην τεχνολογία DVB­T2. Η τεχνολογία αυτή εκτός από μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης ανά πολυπλέκτη, επιτρέπει μεγαλύτερη ακτίνα συγχρονισμού των SFN επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό τους.

Με βάση τς προτροπές της ΕΕ και της ITU, το ΥΥπΜΔ θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα για την κατοχύρωση επιπλέον διαύλων και της ολοκλήρωσης της μετατροπής των allotment της συνθήκης GE06 σε καταχωρήσεις (assignments). Προτεραιότητα έχουν οι παραμεθόριες περιοχές με την συμμετοχή στις ήδη υφιστάμενες διακρατικές συνομιλίες ή την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εκκίνηση τους.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2017 και θα επηρεάσουν σε ουσιαστικά την επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων δεδομένου ότι οι παραμεθόριες περιοχές έχουν και την μικρότερη ευελιξία στην διαυλοποίηση.

Η εξέταση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης στα προβληματικά από την άποψη των παρεμβολών SFN, ΚΕΡΚΥΡΑ και PAGGAIO, δείχνουν ότι υπάρχουν1 κενοί δίαυλοι προς κατανομή μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι από την εφαρμογή του πλάνου GE06 (2006) έως σήμερα, οι γειτονικές με την Ελλάδα χώρες έχουν προχωρήσει επιτυχώς στην προβλεπόμενη από την ITU διαδικασία και έχουν προσθέσει επιπλέον καταχωρήσεις κέντρων εκπομπής (assignments) στα κεκτημένα τους αφού εξασφάλισαν τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων χωρών μετά από διμερείς ή διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια2 σε αριθμό τηλεοπτικών εκπομπών Ιταλία [13] έχει κατοχυρώσει 3142 νέες καταχωρήσεις, η Αλβανία 281 και η Βουλγαρία 10. Σε εξέλιξη της διαδικασίας βρίσκονται επιπλέον 2145 καταχωρήσεις της Ιταλίας και 223 της Τουρκίας.

Το μεταβατικό διάστημα μέχρι την απόδοση του 2ου μερίσματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ομαλή μετάβαση προς το πρότυπο DVB­T2 με χρήση των διαύλων του 2ου μερίσματος για παράλληλη εκπομπή σε DVB­T και DVB­T2.

Το 2ο ψηφιακό μέρισμα κάνει επιτακτική την στενή συνεργασία μεταξύ των παρόχων δικτύου και την από κοινού χρήση των πολυπλεκτών, έτσι ώστε να επιτευκτεί βέλτιστη εκμετάλευση του διαθέσιμου φάσματος. Καθώς το διαθέσιμο για ψηφιακή εκπομπή φάσμα μειώνεται, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανάγκη για εκπομπή (broadcasting) θα υπάρχει πάντα και για καθαρά τεχνικούς αλλά και για λόγους συνολικής αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων επικοινωνιακής υποδομής.

1 Οι χάρτες με τα SFN Ελλάδας και γειτονικών χωρών καθώς και οι ελεύθεροι δίαυλοι στα σύνορα προκύπτουν από την βάση δεδομένων της ITU που περιέχει όλες τις καταχωρήσεις DVB­T των κρατών μελών. Η βάση αυτή ενημερώνεται ανά 15 ημέρες, και τα δεδομένα προέκυψαν από την έκδοση: ITU BR­IFIC 2813 – 16/02/2016

2 20 (!!!) εθνικής εμβέλειας πολυπλέκτες με ~90 τηλεοπτικά προγράμματα

Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μη συζήτηση της τρέχουσας χρήσης από το ΥπΕθΑ συχνοτήτων του 2ου μερίσματος δεν οφείλεται σε παράληψη, αλλά στην πεποίθηση ότι τέτοια χρήση δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως πρωτεύουσα στον επικαιροποιημένο χάρτη συχνοτήτων. Έστω και αν αυτό γίνει για την Ελλάδα, δεν θα ισχύει στις παραμεθόριες περιοχές όπου και η χρήση από τον Στρατό έχει μεγαλύτερη σημασία επομένως αυτή θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψιν της τις εκπομπές DTT.

 

 

 1. Ο υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΦΕΚ 2704/Β/5­10­2012), έχει σχεδιαστεί με σύστημα αναφοράς το C3 (64­QAM, FEC ¾, GI 1/8) και αποδίδει καθαρή χωρητικότητα 24,88 Mbit/sec ανά δίαυλο (πολυπλέκτη). Ποιος ο μέγιστος αριθμός τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά δίαυλο (πολυπλέκτη) σε ποιότητα SD και σε ποιότητα HD: α) με χρήση της σημερινής τεχνολογίας DVB­T και MPEG­4/H.264 και στατιστική πολυπλεξία και β) με τις επερχόμενες τεχνολογίες DVB­T2 και MPEG­4 ή HEVC.

 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, θεωρούμε ότι το τηλεοπτικό πρόγραμμα HD μεταδίδεται σε ανάλυση 1080i25 (1920x1080x25fps) και συμπιέζεται με κωδικοποίηση MPEG4­AVC/H.264.

Ο απαιτούμενος ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από την επιθυμητή ποιότητα εικόνας στον δέκτη, το περιεχόμενο και τα στατιστικά χαρακτηριστικά μεταβλητότητας του τηλεοπτικού προγράμματος καθώς και την απόδοση του συμπιεστή/κωδικοποιητή. Αν και το ερώτημα ζητάει τον μέγιστο αριθμό των τηλεοπτικών προγραμμάτων για κάθε σενάριο εκπομπής, επειδή η ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί (ειδικά σε περιβάλλον που δεν υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία του κοινού σε εκπομπές HD), η ανάλυση επικεντρώνεται στον αριθμό προγραμμάτων που θα μπορούσαν να μεταδοθούν με ποιότητα ανάλογη ή ελαφρά καλύτερη από αυτή των δορυφορικών παρόχων, κάνοντας ταυτόχρονα μια εκτίμηση για ένα πάνω όριο που δεν θα παρεκκλίνει από τις διεθνείς πρακτικές.

 

Αν εξετάσουμε την διεθνή πρακτική, θα δούμε ότι ο απαιτούμενος ρυθμός μετάδοσης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Κύριος παράγοντας για αυτή την μείωση είναι η βελτίωση της απόδοσης των κωδικοποιητών3. Για συγκεκριμένη ποιότητα εικόνας, μία υλοποίηση κωδικοποιητή H.264 μπορεί να απαιτεί ακόμα και διπλάσιο ρυθμό μετάδοσης σε σύγκριση με μια άλλη [5].

 

3 Ως απόδοση του κωδικοποιητή για τις ανάγκες αυτής της συζήτησης, ορίζεται ο ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμός μετάδοσης της εξόδου του για συγκεκριμένη ποιότητα εικόνας.

Δεδομένου ότι η σύσταση [3] της EBU για το 2012 ήταν για 8.35Mbps ανά HD ροή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ένας πολυπλέκτης με χωρητικότητα 24.88 Mbit/s μπορεί άνετα να υποστηρίξει 4 ροές υψηλής ευκρίνειας (1080i25). Αυτό προϋποθέτει βελτίωση 15% στην απόδοση του κωδικοποιητή και ένα κέρδος στατιστικής πολυπλεξίας 15% (4 ροές * 7 Mbps * 0.85 = 23.8 Mbps). Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις είναι συντηρητικές και απόλυτα ρεαλιστικές. Εφόσον είναι αποδεκτή μια μικρή μείωση στην ποιότητα της εικόνας, οι HD ροές μπορούν σήμερα να γίνουν 5. Με τις ίδιες παραδοχές, ο ίδιος πολυπλέκτης μπορεί να μεταφέρει 10 με 12 ροές SD. Δεδομένου ότι το κέρδος στατιστικής πολυπλεξίας ανεβαίνει με το αριθμό των προγραμμάτων που συμμετέχουν σε αυτή, η εκτίμηση 10 με 12 για τις ροές SD είναι επίσης συντηρητική, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιφερειακές ζώνες.

 

Η ανάλυση αυτή υποστηρίζεται και από πολλά παραδείγματα τρέχουσας πρακτικής:

 • στην Γαλλία [6] και την Ισπανία ο μέσος ρυθμός μετάδοσης για προγράμματα HD είναι ~5Mbps, επιτρέποντας 5 ροές ανά πολυπλέκτη των 24Mbps με στατιστική πολυπλεξία4.
 • ενδεικτικοί μέσοι όροι ροής μετάδοσης από δορυφόρο Astra 28.2E: BBC1­HD 5,5 Mbps, BBC2­HD 4.5 Mbps, BBC3­HD 6.5 Mbps, BBC1(NI)­HD 5.7 Mbps5
 • ενδεικτικοί μέσοι όροι μετάδοσης της πλατφόρμας DirecTV6 στις ΗΠΑ: BBCa­HD 6Mbps, Discovery­HD 5.6Mbps, MSNBC­HD 4.5MBps, CBS­HD(WBZ4)7 3Mbps. (Οι ροές αυτές είναι 1080i30 )
 • αν και μια διαδικτυακή πλατφόρμα (ΟΤΤ) έχει μεγάλες διαφορές από την ψηφιακή εκπομπή DTT και δεν υπάρχει ανάγκη κωδικοποίησης σε πραγματικό χρόνο, είναι χρήσιμο για την κατανόηση των δυνατοτήτων των κωδικοποιητών H.264/AVC να αναφέρουμε ότι η Netflix χρησιμοποιεί μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 5.8Mbps για περιεχόμενο 1080p60 [7]

Έχοντας θέσει τις παραμέτρους λειτουργίας της κωδικοποίησης όπως αυτές υφίστανται σήμερα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση που θα έχει η μετάβαση στο πρότυπο εκπομπής DVB­T2 στον αριθμό των τηλεοπτικών προγραμμάτων που μπορούν να μεταδοθούν.

4 Αλληλογραφία με τον Lars Backlund, Secretary General, Broadcast Networks Europe (BNE)

5 Αλληλογραφία με Βασίλη Καλογήρου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, DIGEA

6 Μετρήσεις με το πρόγραμμα TSReader Pro σε δέκτη Technicolor COM2000

7 Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδια ακριβώς ροή προγράμματος μεταδίδεται επίγεια, κωδικοποιημένη σε MPEG2 με ρυθμό μετάδοσης 15Mbps, χωρίς εύκολα διακριτή διαφορά στην ποιότητα της εικόνας.

Σε σύγκριση με το DVB­T, το πρότυπο DVB­T2 [8] επιτρέπει περισσότερες παραλλαγές των παραμέτρων εκπομπής (κώδικας, διαμόρφωση, μήκος FFT, Guard Interval).

Δεδομένου του υπάρχοντος συστήματος εκπομπής, η πιο κοντινή παραλλαγή στο τρέχον σύστημα αναφοράς C3, καταλήγει σε διαμόρφωση 256­QAM, Code rate 2/3, GI 1/32 και FFT 16K για χρήσιμη χωρητικότητα 36.5Mbps ανά πολυπλέκτη. Με βάση την ανάλυση του πρώτου σκέλους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια συντηρητική αναβάθμιση ενός πολυπλέκτη στο πρότυπο DVB­T2 επιτρέπει την μετάδοση 6 ή 7 προγραμμάτων HD (50% μεγαλύτερος ρυθμός μετάδοσης και αυξημένο κέρδος στατιστικής πολυπλεξίας). Για προγράμματα SD ο αριθμός είναι 16 με 18.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 2 από τους 7 εθνικής κάλυψης πολυπλέκτες που εκπέμπουν ήδη σε DVB­T2 παρέχουν χωρητικότητα 40Mbps. Αυτή την στιγμή [9] μεταδίδουν 7 HD

 • 3 SD ( πολυπλέκτης PSB3 ­ BBCB) και 7 HD + 7 SD (πολυπλέκτης COM7 ­ ARQC) προγράμματα.

H παραπάνω ανάλυση είναι σύμφωνη και με την υφιστάμενη κατάσταση στην Σουηδία όπου ο πάροχος δικτύου υποστηρίζει την μετάδοση 6 προγραμμάτων HD ανά πολυπλέκτη DVB­T2 των 36Mbps [10].

Για τον υπολογισμό των προγραμμάτων ανά πολυπλέκτη όταν χρησιμοποιείται συμπίεση/κωδικοποίηση με το πρότυπο HEVC/H.265 θα δεχθούμε αύξηση της απόδοσης του κωδικοποιητή κατά 40% σε σύγκριση με το MPEG4­AVC/H.264 [11]. Θεωρούμε ότι η διαφορά της απόδοσης θα αυξηθεί στο μέλλον και το 40% αποτελεί συντηρητική εκτίμηση, σύμφωνη με το πνεύμα των προηγουμένων παραδοχών. Αυτό οδηγεί σε μέσο ρυθμό μετάδοσης 3.5Mbps ανά ροή HD [12] και ένα ελάχιστο αριθμό 10 προγραμμάτων HD για ένα πολυπλέκτη των 36Mbps. Κωδικοποίηση SD προγραμμάτων με HEVC/H.265 δεν θεωρείται πιθανή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average program bitrate  

DVB­T

 

DVB­T2

 

DVB­T2

MUX Capacity Mbps 24.88 36 48
SD (576i) H.264 2 12 18 24
SD (576i) H.264 2.4 10 16 20
HD (1080i) H.264 4.8 5 7 10
HD (1080i) H.264 6 4 6 8
HD (1080i) HEVC 3.5 7 10 13

Αριθμός προγραμμάτων ανά πολυπλέκτη για διάφορα σενάρια μετάδοσης και συμπίεσης/κωδικοποίησης

 

 

Παράρτημα 1: Υφιστάμενη διαυλοποίηση

Βιβλιογραφία:

 

[1] ΦΕΚ 2704/Β/5­10­2012, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

[2] Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό μέρισμα, ΕΠΙΣΕΥ­ΕΜΠ, Φ. Κωνσταντίνου – Α. Κανάτας, Αύγουστος 2012

[3] Defining Spectrum Requirements of Broadcasting in the UHF Band, EBU Technical Report 015, July 2012.

[4] Decision to make the 700 MHz band available for mobile data. Ofcom statement, 19 November 2014

[5] Eighth MPEG­4 AVC/H.264 Video Codecs Comparison, 2012

 

[6] Barry Flynn, France’s New DTT Platform: Same Old Faces, but This Time in HD. VideoNet, 26 October, 2015.

[7] The Netflix Tech Blog: Per­Title Encode Optimization. 14 December 2015.

 

[8] Eizmendi, Inaki, Manuel Velez, David Gómez­Barquero, Javier Morgade, Vicente Baena­Lecuyer, Mariem Slimani, and Jan Zoellner. DVB­T2: The Second Generation of Terrestrial Digital Video Broadcasting System. IEEE Trans. on Broadcast. IEEE Transactions on Broadcasting 60, no. 2 (06 2014): 258­71.

[9] Freeview Multiplex Listings. UK Free TV.

 

[10]     Lars Backlund, Digital Terrestrial Television The Swedish Experience,

Presentation, Vienna, 15 February 2011

 

[11]     Grois, Dan, Detlev Marpe, Amit Mulayoff, Benaya Itzhaky, and Ofer Hadar. Performance Comparison of H.265/MPEG­HEVC, VP9, and H.264/MPEG­AVC Encoders. 2013 Picture Coding Symposium (PCS), 12 2013.

[12]     The Combined Power Of Second Generation DVB Standards & HEVC On Display at IBC, DVB Press Release, September 2014

[13]     Francesco Ricci, Alessandro Ravagnolo. Digital terrestrial television in Italy: market investors should be ready to exploit opportunities. AnalysisMason Knowledge Center, 18 August 2014

πηγή: http://www.liberal.gr/admin/uploads/medialab.pdf